WODOCIĄGI:

   ZUK Tworóg administruje pięcioma ujęciami wód głębinowych. Znajdują się one w Tworogu, Wojsce, Połomii, Mikołesce i w Boruszowicach. Ogólna długość sieci wodociągowej wynosi 114 km, z czego w Tworogu 70 km, Wojsce 14,4 km, Połomii 6 km, Mikołesce 3,6 km, Boruszowicach 20 km.

 

Sprawdź i porównaj ceny wody i ścieków w innych gminach.

 

Cennik (obowiązuje od 01.02.2017 r.):
 

Grupa I

 • Dla podmiotów prowadzących działalność w sferze produkcji materialnej oraz innych nie należących do grupy II i III
  -  za każdy dostarczony 1m3 wody: 4,45zł + 8% VAT (4,81zł brutto)


Grupa II

 • Dla gospodarstw domowych wszystkich form własności oraz budownictwa mieszkaniowego rozliczających się przy pomocy licznika wody,
 • Dla Gminy w zakresie wody pobranej z publicznych studni, zdrojów ulicznych, zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe, zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, dla których Zakład wystawia i dostarcza faktury drukowane
  -  za każdy dostarczony 1m3 wody: 3,85zł + 8% VAT (4,16zł brutto)

Grupa III

 • Dla gospodarstw domowych wszystkich form własności oraz budownictwa mieszkaniowego rozliczających się przy pomocy licznika wody,
 • Dla Gminy w zakresie wody pobranej z publicznych studni, zdrojów ulicznych, zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe, zraszania ulic i publicznych terenów zielonych, rozliczających się za pomocą Internetowego Biura Obsługi IBO
  -  za każdy dostarczony 1m3 wody: 3,85zł + 8% VAT (4,16zł brutto)

 

Dodatkowo wprowadza się opłatę stałą abonamentową za każdy miesiąc, niezależnie od ilości pobranej wody, a także w przypadku całkowitego braku poboru wody.

 

Grupa I

 • Dla podmiotów prowadzących działalność w sferze produkcji materialnej oraz innych nie należących do grupy II i III: 8,70zł + 8% VAT (9,40zł brutto)

Grupa II

 • Dla odbiorców indywidualnych - wydruk faktur: 4,40zł + 8% VAT (4,75zł brutto)

Grupa III

 • Dla odbiorców indywidualnych - IBO: 3,20zł + 8% VAT (3,46zł brutto)

 

 

 

Pliki do pobrania:
CENNIK USŁUG

WNIOSEK o wydanie uzgodnień lokalizacyjnych oraz /lub zapewnienia dostawy wody, odprowadzania ścieków i zapewnienia wywozu nieczystości stałych


WNIOSEK  o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej oraz zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla nieruchomości

WNIOSEK o wydanie technicznych warunków na zainstalowanie podlicznika wodomierza głównego dla pomiaru wody zużywanej do podlewania ogrodu (trawnika, upraw zielonych)


UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


UCHWAŁA NR III/15/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
WYNIKI BADAŃ WODY

 

 

 

 

 

KANALIZACJA:

   Ścieki z terenów sołectw Tworóg i Koty odprowadzane systemem kanalizacyjnym oczyszczane są w gminnej oczyszczalni ścieków w Tworogu. Oczyszczalnia ta przyjmuje również ścieki z pozostałej części Gminy Tworóg, które są dowożone beczkowozami.

 

Cennik (obowiązuje od 01.02.2017 r.):
 

DLA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH:

Grupa I

 • Dla gospodarstw domowych wszystkich form własności oraz budownictwa mieszkaniowego rozliczających się przy pomocy licznika wody oraz rozliczających się ryczałtowo, nie posiadających licznika, a także dla podmiotów prowadzących działalność w sferze produkcji materialnej
  -  za 1m3 odprowadzonych ścieków: 8,91zł + 8% VAT (9,62zł brutto)


 

Zasady korzystania z kanalizacji:

   Zakład Usług Komunalnych -Tworóg Sp. z o.o. informuje mieszkańców Gminy Tworóg podłączonych do kanalizacji sanitarnej, iż zgodnie z Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747, art.9.2).

 

Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet, jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,

 • odpadów płynnych, niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,

 • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opalowego, karbidu, trójnitrotoluenu,

 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów, i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, w szczególności gnojówki, gnojownicy, obornika, ścieków z kiszonek.
   

W przypadku stwierdzenia awarii na przyłączu kanalizacyjnym, spowodowanej niedrożnością na skutek odprowadzania ww. odpadów, wszelkie naprawy usuwane będą na koszt dostawcy ścieków.
 

Zasada działania kanalizacji podciśnieniowej:

   Ścieki zasysane są przez podciśnienie panujące w sieci rurociągów i transportowane przez zassane powietrze do zbiornika w stacji próżniowo-tłocznej. Podciśnienie jest wytwarzane i utrzymywane w sieci przez pompy próżniowe w stacji. W miarę dopływu i spiętrzania się ścieków w studzience podciśnieniowej, wzrasta ciśnienie w rurze sensorowej. Przy osiągnięciu ciśnienia w układzie sensora 0,20 do 0,25m H2O sterownik otwiera zawór i ścieki zasysane są do sieci przewodów. Minimalne wymagane podciśnienie dla całkowitego otwarcia zaworu wynosi około -0,18 bar. Czas otwarcia zaworu może być regulowany w przedziale około 5 do 30 sekund. Długość czasu otwarcia należy regulować gdy w rurociągach panuje podciśnienie 0,4*0,6 bar, na dopływającym do studzienki medium (woda, ściek). Ustawiona długość czasu otwarcia zmienia się przy zmianie wysokości podciśnienia w rurociągach podciśnieniowych. Dlatego po włączeniu do kanalizacji podciśnieniowej wszystkich użytkowników oraz co 2 tygodnie w początkowym okresie eksploatacji, gdy włączani są użytkownicy, obowiązkiem obsługi jest kontrola czasów otwarcia zaworów i ewentualna ich regulacją. Piony kanalizacyjne podłączanych budynków muszą być zakończone rurą wentylacyjną o średnicy min. 75 mm. W przypadku braku wentylacji pionu kanalizacyjnego należy zapewnić wentylację przykanalika grawitacyjnego poprzez wyprowadzenie nad teren rury o średnicy 100 mm w odległości min. 7 m. od studni podciśnieniowej.

   Długość cyklu (czas otwarcia zaworu) można ustawić indywidualnie dla każdej studzienki. Należy ustawić taki czas otwarcia zaworu, aby po zassaniu ścieków zasysane było powietrze od 5 do 7 sekund. W sytuacjach ekstremalnych przy dużym napływie, zawór może pozostawać otwarty teoretycznie przez czas nie określony.

   Według producenta urządzeń, zawór wraz z osprzętem może okazjonalnie pracować zatopiony wodą pod warunkiem, że woda nie przedostanie się do układu odpowietrzania sterownika.

   W normalnej eksploatacji system znajduje się w równowadze hydraulicznej. W stanie spoczynku (wszystkie zawory zamknięte) pewna ilość ścieków zatrzyma się w najniższych punktach wyprofilowanych w "piłę" przewodów głównych . W studzience przez każdy zawór zasysane są ścieki i powietrze w proporcji 1 : 2.

   W końcowych studzienkach sieci zaleca się takie ustawienie czasu otwarcia zaworów aby przy maksymalnym podciśnieniu w każdym cyklu zasysane było powietrze przez około 7 do 10 sekund.

 

 

Pliki do pobrania:
CENNIK USŁUG
WNIOSEK  o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej oraz zapewnienie dostawy wody i odprowadzania ścieków dla nieruchomości

UCHWAŁA NR XXII/208/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków


UCHWAŁA NR XXII/207/2016 Rady Gminy Tworóg z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie dopłaty do taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków


UCHWAŁA NR III/15/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych


REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

 

 

 W trosce o wysoką jakość świadczonych usług w zakresie dostaw wody pitnej Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. we wrześniu 2015 r. na Stacji Uzdatniania Wody w Tworogu wprowadza innowacyjną metodę oczyszczania sieci wodociągowej, likwidacji złogów korozyjnych i osadów oraz poprawy właściwości fizyko-chemicznych dystrybuowanej wody przy pomocy technologii SeaQuest. Sytuacja powyższa dotyczy miejscowości: Tworóg, Brynek, Nowa Wieś Tworoska, Koty, Koty-Wesoła.

Rozwiązanie to zostało wdrożone w ramach długofalowego procesu inwestycyjnego po otrzymaniu aprobaty Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu. Technologia SeaQuest posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, a jej zastosowanie doprowadza do ogólnej poprawy stanu technicznego i sanitarnego układu dystrybucji wody pitnej.

Równolegle z rozpoczęciem wyżej opisanych działań zostanie wprowadzony zwiększony monitoring jakości wody u odbiorców, dzięki któremu we współpracy z Wykonawcą usługi, firmą PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. z Poznania, ZUK Tworóg Sp. z o.o. na bieżąco będzie optymalizował działania podejmowane na sieci wodociągowej, celem zapewnienia dostaw wody o lepszej jakości.

Działania powyższe mają na celu poprawę jakości wody oraz usunięcie osadów zalegających wewnątrz sieci wodociągowych.